Úvod

Východiska projektu:
Organizace Červeného kříže je známa po celém světě. V ČR a na Slovensku je Čk uznávanou humanitární organizací, která vedle ostatních pomáhá civilnímu obyvatelstvu při mimořádných událostech, katastrofách a neštěstích. V současnosti je působnost žadatele limitována možností zásahu hranicemi mezi oběma státy, což znesnadňuje záchranné akce v případě mimořádných událostí, průmyslových havárií a přírodních katastrof v pohraničích oblastech. Problémem je především odlišné velení a organizace záchranných operací. I v oblasti metodiky a vybavení se oba partneři liší. Jiný je i přístup ostatních záchranných složek k této organizaci. Oba partneři dlouhodobě spolupracují, dosavadní spolupráce je hodnocena velice kladně a existuje zájem na jejím dalším prohlubování. Součinnost na společných misích je podmíněna kvalitní metodickou a odbornou přípravou všech dobrovolníků. V oblasti společných činností a humanitárních akcí je potřeba zkvalitnit komunikaci a využití prvků moderní technologie.

Hlavní cíle projektu:
Mezi hlavní cíle programu Evropské územní spolupráce - Česká republika - Slovensko patří také podpora zlepšování komunikačních a kooperačních struktur a sítí, posílení "partnerského principu" při přípravě a realizaci projektu, optimalizace spolupráce mezi regionálními aktéry, veřejnými, soukromými a polosoukromými organizacemi a institucemi a rovněž správními orgány příhraničního regionu, posílení přeshraničních integračních procesů a dosažení trvale udržitelného rozvoje příhraničí. Předkládaný projekt bude jednoznačně přispívat k naplnění těchto cílů. Cílem tohoto projektu jsou: zlepšená přeshraniční spolupráce obou partnerů při mimořádných událostech v oblasti česko-slovenské hranice. Hlavní přeshraniční partner má sídlo v Bratislavě, odkud zajišťuje vybavení a provoz humanitárních záchranných jednotek na celém území Slovenské republiky (včetně příhraniční oblasti s JmK).

Specifické síle projektu:
Specifickými cíly tohoto projektu je organizování společných setkání velitelů, společných cvičení a společných školení členů všech partnerů. Cvičit se bude především spolupráce intervenčních týmů a rozvoj jejich profesionálních a komunikačních schopností.

Hlavní partner Projektu:
Oblastní spolek ČČK Brno – město

Hlavní přeshraniční partner:
SČK Územný spolok Bratislava – mesto

Realizátor projektu:
Oblastní spolek ČČK Blansko

Termín realizace:
3.9.2008 – 30.1.2009

Hlavní aktivity projektu:
Pro rok 2008
25 - 26.10. Příprava na zásah v kontaminovaném prostředí – metodická příprava.
28.10.Společná ukázka zásahu v kontaminovaném prostředí za účasti HZS Dopravního podniku hl.m. Prahy a VUT Brno– Výcvikový prostor Vyškov.
28 – 30.10.Účast na mezinárodní konferenci k problematice CBR pořádaného VUT Brno.
6.11.Účast na konferenci k činnosti HJ pořádané OS ČČK Praha 1 – vystoupení k problematice přípravy HJ v souvislosti s projektem „Červená hranice“.
20 – 23.11.Společné velitelské cvičení a seminář na téma činnost HJ při mimořádných situacích – evakuace obyvatel a řízení evakuačních center.
11 – 14.12.Společné cvičení jednotek na téma organizace a součinnost při vyhledávání osob v neznámem terénu s využitím GPS a seminář na téma Řízení stresu v mimořádných situacích.
16.12.16.12. Společné vyhodnocení projektu na půdě SČK Územný spolok Bratislava - mesto

Pro rok 2009
30.1.Projednání závěrečné zprávy , včetně účetní uzávěrky projektu.